Thông tin sản phẩm App_GV

 

Thông tin sản phẩm : App_GV

 

Liên hệ trực tiếp để nhận báo giá sản phẩm .

-----------------------------------------------

CÁC CHỨC NĂNG APP DÀNH CHO GIÁO VIÊN

 

Tính năng về Quản lý lớp

ü Sổ đầu bài

- Thông tin tiết học

- Nhập nội dung, nhận xét tiết học

- Nhập điểm cho học sinh

ü Sổ điểm

- Nhập điểm thi giữa kỳ, học kỳ, đánh giá cho học sinh tiểu học

- Nhập điểm miệng, 15 phút, 1 tiết, học kỳ cho học sinh THCS, THPT

- Tính điểm trung bình, xếp loại học lực

- Tìm kiếm bằng văn bản, giọng nói

ü Học phí

- Thêm, sửa, xóa các khoản phí đóng góp

- Cập nhật trạng thái đóng học phí

ü Nề nếp

- Nhập sửa, nề nếp

- Nhận xét về học sinh

ü Điểm danh

- Xem thông tin lớp học, sĩ số, sơ đồ, danh sách học sinh

- Thông tin đi học, nghỉ có phép/không phép

- Nhập/chỉnh sửa thông tin điểm danh hàng ngày

ü Xin nghỉ

- Xem đơn xin nghỉ

- Phê duyệt/từ chối đơn xin nghỉ

- Đồng bộ dữ liệu sang điểm danh

ü Bài tập về nhà

- Giao bài tập về nhà cho học sinh

- Xem bài tập học sinh nộp

- Chấm điểm bài tập

ü Thông tin Y tế

- Nhập thông tin y tế cho học sinh

- Xem thông tin y tế cho học sinh

 

Thông tin nhà trường

ü Lịch công tác

- Lịch công tác do trường/phòng phân công

- Xem/đánh dấu công việc đã làm

- Lịch giảng dạy

- Thêm/sửa/xóa công việc cá nhân

ü Đào tạo

- Xem các chương trình đạo tạo cho từng khối lớp

ü Danh bạ

- Thông tin của lãnh đạo

- Thông tin đồng nghiệp

- Thông tin phụ huynh học sinh các lớp mình dạy/phụ trách

- Thông tin học sinh

ü Tin tức

- Xem tin tức, sự kiện giáo dục

ü Tính năng cơ bản

- Đăng nhập/Đăng xuất

- Thông tin tài khoản

- Cài đặt thông báo/thông báo

- Thông tin phiên bản

- Chat, tìm kiếm và lọc