Thông tin sản phẩm SaiRong_Quiz

Thông tin sản phẩm : SaiRong_Quiz

Liên hệ trực tiếp để nhận báo giá sản phẩm .
------------------------------------

1.Quản lý các dữ liệu

+ Quản lý trường, điểm trường

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

+ Quản lý tổ bộ môn, môn học, câu hỏi

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

+ Quản lý nội dung kiến thức, đơn vị kiến thức

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

+ Quản lý khối lớp

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

+ Quản lý biểu mẫu

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

 

2. Quản trị hệ thống

+ Quản lý nhân sự hệ thống

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

+ Quản lý nhóm và phân quyền

Thêm mới, tìm kiếm, sửa, xóa, sao chép, in, xuất excel

Xem nhật ký phân quyền, truy cập hệ thống

+ Backup database

+ Phân quyền tổ bộ môn

+ Quản lý thông tin tài khoản

 

3.Quản lý câu hỏi

+ Quản lý danh sách câu hỏi

+ Xuất ngân hàng câu hỏi

+ Kiểm duyệt câu hỏi

+ Khóa bộ câu hỏi

+ Yêu cầu gửi câu hỏi từ trường

+ Đồng bộ dữ liệu về sở

 

4. Quản lý tổ chức thi

+ Quản lý đề thi

Quản lý cấu trúc đề thi

Quản lý danh sách bộ đề thi

Kiểm duyệt bộ đề thi

+ Quản lý tổ chức thi theo sở

Quản lý và công bố đợt thi

Gửi danh sách đề thi cho trường

Quản lý tiếp nhận đề thi

+ Quản lý tổ chức thi theo trường

Quản lý đợt thi

Import danh sách thí sinh

+ Quản lý chấm thi

Quản lý chấm thi giấy

Cập nhật điểm thi

 

5. Quản lý báo cáo thống kê

+ Thống kê số lượng câu hỏi

+ Thống kê số lượng phân quyền user

+ Báo cáo kết quả chấm thi theo đợt thi